آنالیز و تجزیه و تحلیل سیستم

  • شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم
  • بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن
  • یافتن نارسائیها و مشکلات
  • دست یابی به مبنایی جهت طرح واجرای یک سیستم مناسب تر