ساخت برند

ایجاد جایگاه در بازار (Psitioning)

معرفی جایگاه برند به مشتریان (Identification)

خلق و حفظ تصویر برند (Brand Image)

استراتژی پیام - جهش خلاق - اجرای استراتژی پیام و رسانه