طراحی کمپین های تبلیغاتی

کمپین های تبلیغاتی به سلسله فعالیت های پشت سر هم در یک مقطع زمانی مشخص و معمولا کوتاه مدت جهت تحقق یک هدف تبلیغاتی گفته می شود.

فعالیت هایی مانند: ایده خلاق، حول محور داستان برند، عقب نماندن از رقبا و...