آنالیزو مشاوره کسب و کار

  • بازنگری و تغییر فرآیند های انجام کار در سازمان 
  • امکان سنجی و مطالعات طرحهای توجیهی توسعه و بهبود
  • همراه سازی منابع انسانی  با برنامه های تحول و بهبود سازمان
  • مدیریت مستندات وآرشیو مدارک و منابع 
  • مدیریت دانش و مستند سازی تجربیات