ایمیل مارکتینگ

یکی از روش های بازاریابی و یا بهت ر بگوییم مارکتینگ، ایمیل مارکتینگ است. از مزایای این روش کم هزینه بودن ، دسترسی به جمعیت قابل توجه و از معایب آن آنالیز بازخورد می باشد.

 

  • تحقیق و بررسی بازار هدف و جمع آوری داده و اطلاعات
  • آنالیز اهداف و موقعیت ها بر اساس استراتژی سازمان
  • دیزاین و ساختار ایمیل ارسالی
  • بهینه سازی بازار هدف و لیست ارسالی
  • تجزیه و تحلیل نتایج و بازخوردها