طراحی استراتژی شبکه

  • طراحی توپولوژی , ساختار مناسب
  • طراحی و در نظر گرفتن سیاست های امنیتی شبکه
  • انتخاب تجهیزات شبکه مناسب و مورد نیاز