توسعه و اجرای شبکه

  • شبکه های مبتنی بر مایکروسافت و اکتیو دایرکتوری
  • شبکه های مبتنی بر سیسکو
  •   خدمات مربوط به VOIP و انتقال صوت در بستر شبکه