نصب  دوربین مداربسته

  • مشاوره جهت انتخاب ساختار سیستم 
  •  طراحی و جانمائی تجهیزات اکتیو سیستم 
  •  ارائه طرح های فنی و مالی پروژه 
  •  اجرای  سیستم های آنالوگ مبتنی بر شبکه 
  •  سرویس و خدمات دوره ای